Regulamin konkursu "Oceń grę, wygraj grę"

REGULAMIN KONKURSU „Oceń grę, wygraj grę”

 

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Sklep internetowy Graszki.pl, którego właścicielem jest firma AIP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 68 zwana dalej “Organizatorem”.

Fundatorem nagród jest sklep Graszki.pl.

 

 

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpocznie się w dniu 10.04.2017 roku i trwa do 10.05.2017 roku do godz. 23:59.

 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się w sklepie Graszki.pl oraz wypełnienie karty oceny wybranego produktu. W konkursie liczy się tylko jedna ocena jednego produktu. Ocena powinna zawierać ocenę jakości gry, poziomu zabawy, wrażeń z rozgrywki. Opinia powinna składać się z minimum trzech zdań. Kartę oceny należy wypełnić jako zarejestrowany użytkownik sklepu, tak aby możliwa była identyfikacja oceniającego przez Organizatora konkursu.

 

2. Rejestracja w sklepie jest nagradzana dodatkowo rabatem 2% ważnym do 31.05.2017 na zakupy w sklepie Graszki.pl.

 

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie

swoich danych osobowych w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu.

 

4. Akceptując regulamin konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojej oceny gry planszowej na stronie internetowej www.graszki.pl, a także na stronach w portalach

społecznościowych sklepu Graszki.pl (Facebook, Instagram, Youtube).

 

5. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym

Regulaminem.

 

 

§ 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, której zadaniem będzie wyłonienie trzech najlepszych opinii, napisanych przez uczestników.

2. Przy ocenianiu pod uwagę brana będzie jakość opinii, w tym w szczególności:

a. przydatność opinii dla klientów sklepu;

b. poprawność językowa;

c. kreatywność;

d. styl językowy.

 

 

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodami głównymi są:

- gra planszowa Adrenalina (wyd. Rebel)

- gra planszowa Najeźdźcy z Północy (wyd. Games Factory Publishing)

- gra planszowa Scythe Najeźdźcy z dalekich krain (wyd. Phalanx)

 

2. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, ma prawo wyboru nagrody spośród trzech wymienionych w pkt. 1. Osoba, która zajmie drugie miejsce w Konkursie wybierze nagrodę, spośród dwóch pozostałych nagród. Nagrodą za trzecie miejsce będzie gra, której nie wybrał zwycięzca oraz zdobywca drugiego miejsca.

 

3. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę lub inną formę rekompensaty.

4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

 

§ 6. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 12.05.2017 r. poprzez zamieszczenie na profilu

Facebook Organizatora informacji o zwycięzcach, a także poprzez poinformowanie zwycięzcy drogą mailową.

 

2. Jeżeli do 7 dni od ogłoszenia wyników zwycięzca nie skontaktuje się ze sklepem Graszki.pl drogą elektroniczną (na adres arleta@graszki.pl) lub telefoniczną (722 078 520), zostaje on wykluczony z grona zwycięzców i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu, a komisja konkursowa wybierze innego zwycięzcę.

 

 

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora listem poleconym lub

pocztą kurierską lub osobiście w siedzibie Organizatora do 26.05.2017 r.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w

sprawie reklamacji jest ostateczna.

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa.

2. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania

 

reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Bestsellery

Promocje

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie